Algemene VoorwaardenALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


1. Deze voorwaarden beheersen in regel elke overeenkomst tussen de verkoper en de klant en er kan alleen bij wederzijdse schriftelijke toestemming van worden afgeweken. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden zoals voorwaarden die voorkomen op de documenten die uitgaan van de klant. Een eventuele nietigheid van een voorwaarde heeft niet de nietigheid van de andere voorwaarden voor gevolg en in dat geval verbinden de partijen zich ertoe hetzelfde doel en evenwicht na te streven als indien de nietigheid er niet zou geweest zijn.


2. Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van omissie of rekenfouten en zij geldt, tenzij anders vermeld, gedurende 10 kalenderdagen te rekenen vanaf haar datum, waarna zij van rechtswege vervalt. Elke offerte is vertrouwelijk tenzij zij tijdig en integraal wordt aanvaard door de klant.


De klant aanvaardt lichte afwijkingen tussen enerzijds de bestelling op basis van de documentatie, de stalen, de modellen en de demonstratie van goederen en anderzijds de levering ervan zodat eerstgenoemde elementen slechts richtinggevend zijn en waarbij de klant eveneens afstand doet van elke vorm van verhaal terzake.


De klant aanvaardt bijkomend een lichte afwijking van de oorspronkelijk bestelde kleur zowel op het gebied van materialen als betreffende opdruk, waarbij de klant eveneens afstand doet van elke vorm van verhaal terzake.


De klant aanvaardt tevens een marge betreffende de bestelde hoeveelheid van 10 % in min of meer en hij aanvaardt tevens de daaraan verbonden min- of meerprijs en kosten.


3. Alle leveringstermijnen zijn benaderend en niet bindend. Verlengingen van de leveringstermijnen geven in regel geen aanleiding tot enig verhaal of enige mogelijkheid tot verbreking of ontbinding in het voordeel van de klant, tenzij ingeval van grove fout. Indien een niet- of laattijdige levering te wijten is aan de klant, dan is deze aan de verkoper een extra vergoeding verschuldigd voor de opslag in overeenstemming met de gebruikelijke tarieven in de bedrijfssector. Elke levering gebeurt op de zetel van de klant tenzij anders vermeld. De verkoper is niet verplicht op een ander adres te leveren en bij akkoord over de wijziging van hogere bestemming worden de bijkomende kosten aan de klant aangerekend. Alle kosten en risico van transport vallen steeds voor rekening van de klant, zelfs indien vervoer of verzending door de zorgen van de verkoper gebeurt. De klant staat in voor alle noodzakelijke taksen, toelatingen en vergunningen en hij ontlast en vrijwaart de verkoper op dat vlak.


4. Na de afhaling of de levering is de verkoper niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken. Zichtbaar zijn gebreken die bij afhaling of levering mits nazicht door de klant, dat zich daartoe verbindt, kunnen vastgesteld worden. Kenmerken die niet conform zijn met de offerte worden terzake gelijkgesteld met zichtbare gebreken. De klant is er desgevallend toe gehouden, op straffe van verval, de zichtbare gebreken of non conformiteiten limitatief op de leveringsbon te omschrijven. Elke betaling impliceert onweerlegbaar integrale aanvaarding, zonder verder verhaal van de klant.


De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken gedurende één maand volgend op de afhaling of levering.


Deze verborgen gebreken moeten op straffe van verval tesamen met een gedetailleerde beschrijving en een staal binnen de 5 werkdagen na hun ontdekking bij aangetekend schrijven door de klant gemeld worden aan de verkoper. De verkoper beschikt, indien hij de klacht als ontvankelijk en gegrond aanvaardt, desgevallend over het recht om:


- Hetzij de aangetaste goederen binnen redelijke termijn en rekening houdende met zijn leveranciers te (laten) herstellen zonder enige verdere schadevergoeding of compensatie voor de klant die terzake uitdrukkelijk verzaakt.


- Hetzij binnen redelijke termijn en rekening houdende met zijn leveranciers voor vervanging van de met het gebrek behepte goed te zorgen zonder enige verdere vergoeding of compensatie voor de klant die terzake uitdrukkelijk verzaakt.


Gebreken die te wijten zijn aan onoordeelkundig gebruik of aan gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid van de klant of van derden worden in geen enkel geval als verborgen gebrek aanzien.


5. De klant verzaakt uitdrukkelijk en in alle omstandigheden in het voordeel van de verkopers (i) aan elke vordering inzake onrechtstreekse schade en gevolgschade (ii) aan de exceptio non adimpleti contractus (iii) aan schuldvergelijking.


6. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. Bij niet betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag intresten aan 12 % per jaar verschuldigd met anatocisme en is er bijkomend van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventioneel schadebeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 125 EURO per factuur, onverminderd het bewijs van meerschade door de verkoper zo daartoe aanleiding bestaat. De verkoper kan alle lopende leveringen schorsen ingeval van wanbetaling, zelfs indien het om andere overeenkomsten gaat. De schadevergoeding ingeval van ontbinding of nietigverklaring van de verkoop in het nadeel van de klant wordt conventioneel op 35 % van het bruto factuurbedrag bepaald onverminderd het bewijs van meerschade door de verkoper zo daartoe aanleiding bestaat. Bij contractuele wanprestatie door de klant, met inbegrip van wanbetaling, vallen alle invorderingkosten, waaronder de erelonen en kosten van advocaten, ten laste van de klant.


7. De verkoper maakt uitdrukkelijk op datum van de overeenkomst eigendomsvoorbehoud voor alle verkochte goederen tot de volledige betaling van de facturen, intresten, schade en eventuele kosten. Onverminderd de bepalingen omtrent de kosten en het risico van transport en levering behoudt de verkoper het eigendomsrecht van de verkochte goederen tot die volledige betaling. Gedurende de periode dat hij nog geen eigenaar is, blijft de gebeurlijk in het bezit gestelde klant evenwel volledig aansprakelijk voor het behoud en de oorspronkelijke staat van het verkochte goed, ook bij toeval of overmacht, en is hij van rechtswege aansprakelijk ten aanzien van derden, ook als bewaarder in de zin van art. 1384 lid 1 BW. De klant verbindt er zich toe de koopwaar op geen enkele wijze te vervreemden of te bezwaren tot hogere betalingen volledig zijn gebeurd. De klant geeft nu en voor alsdan, ingeval van wanbetaling, reeds toelating aan de verkoper om de koopwaar terug op te halen, zelfs bij een derde, onverminderd het keuzerecht van de verkoper op grond van art. 1184 BW.


8. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, modellen, logo’s, databestanden, software, teksten en geluiden afkomstig van de verkoper blijven in alle omstandigheden en behoudens afzonderlijke schriftelijke overeenkomst de exclusieve eigendom van de verkoper en mogen voor geen ander doel gebruikt worden dan de uitvoering van de onderhavige overeenkomst tussen de verkoper en de klant. Alle giet-, maat-, en pasvormen van welke aard ook, blijven steeds eigendom van de verkoper zelfs indien de kosten voor de aanmaak ervan door de koper werden gedragen.


9. Voor alle geschillen wordt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen overeengekomen, is een Belgische rechter derhalve bevoegd, is het Belgisch recht exclusief van toepassing en is het Nederlands de conventioneel vastgelegde proceduretaal.